غرفه سین اکسین در نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران۹۶